skuteczni i polecani prawnicyNastępnie Sąd I instancji, odwołując się do art. 527 § 1 KC wskazał na przesłanki skargi pauliańskiej. Zaznaczył przy tym, że jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 528 KC). Jeżeli zaś wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 527 § 3 KC).

opinie o kancelariach adwokackich w lodzi
Uznając, że skierowanie przeciwko zarzutowi przedawnienia klauzuli generalnej zawartej w art. 5 KC, może nastąpić wyjątkowo i opierać się na wyjątkowych okolicznościach, ocenia bezczynność powoda w dochodzeniu roszczenia jako usprawiedliwioną nierównorzędnością pozycji powoda jako osoby fizycznej wobec państwa, brakiem podstaw do uznawania przymiotu pewności obrotu prawnego przed prawem powoda do zadośćuczynienia za krzywdę, zważywszy charakter dochodzonego roszczenia oraz bezpośrednia podstawę faktyczną. skuteczny adwokat łódź dane informacji

Biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną skarżącego, jak również bezsporny fakt, że rozwiązanie umowy o pracę z B.K. było wynikiem jego działalności opozycyjnej, Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, iż zasady słuszności przemawiają za nieobciążaniem skarżącego kosztami postępowania apelacyjnego. W konsekwencji Sąd orzekł na podstawie art. 102 KPC z zw. z art. 391 § 1 KPC jak w punkcie 2 części dyspozytywnej orzeczenia. adwokat do trudnej sprawy cywilnej

Share This Story

Get our newsletter