W tym konkretnym przypadku z uwagi na całokształt okoliczności - spełnienia celu umowy w jej gospodarczym aspekcie i ostatecznie wywiązaniu się z opóźnieniem z warunku towarzyszącego jakim było uzupełnienie wykształcenia - pierwszeństwo należy przyznać takim wartościom jak sprawiedliwość i słuszność. Udzielenie ochrony prawu powódki wywołałoby ujemne skutki dla beneficjenta, odwrotne do osiągniętych już na skutek wykonania przez niego umowy - wprawdzie z opóźnieniem - ale już w całości. jacy są skuteczni adwokaciranking kancelarii adwokackich z lodzi

Pozwana J. S. wniosła o oddalenie powództwa w całości jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. W piśmie procesowym z dnia 7 lipca 2009 r. wskazała, iż w razie uznania przez Sąd zasadności żądania powódki do kwoty co najmniej 18.716 zł, podnosi zarzut potrącenia wzajemnego roszczenia pozwanej do powódki o zapłatę kwoty 3.716 zł. Roszczenie to pozwana uzasadniła tym, iż zapłaciła podatek od spadku, który obciążał powódkę. Na rozprawie w dniu 26 listopada 2010 r. strony na potrzeby toczącego się postępowania określiły wartość nieruchomości przy ul. (...) na kwotę 1.290.869 zł (bez budynku).opinie o dobrych prawnikachW związku z tym marginalne znaczenie ma akcentowana w apelacji rola P. K. (1) (jednego z pracowników powódki), który rzeczywiście nie uczestniczył w procedurze podpisywania weksla in blanco, ani deklaracji wekslowej, a o podpisaniu poręczenia za M. N. przez pozwane dowiedział się po tym fakcie. Samo zaś rozpatrywanie na tle ustaleń sprawy przesłanek wprowadzenia pozwanych w błąd (niezależnie od tego, kto miał go wywołać - powódka przez P. K. (1), czy też M. N.), bądź też doprowadzenia podstępem do uzyskania od nich poręczenia było irrelewantne dla kierunku rozstrzygnięcia, o którym zadecydowała w wystarczającym stopniu okoliczność uznania zobowiązania M. N. za wykonane.W stanie faktycznym niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że prowadzenie sklepów i biura nie jest możliwe z pominięciem infrastruktury mającej majątkowy charakter. W takiej zaś sytuacji, jak wskazano wyżej, sam transfer zadań nie jest wystarczający do stwierdzenia zachowania tożsamości przedsiębiorstwa, będącego warunkiem przejścia zakładu pracy. Konieczne jest także przejęcie składników majątkowych służących ich wykonywaniu. Skoro spółka (...) nie korzystała z żadnych składników mienia związanych z wykonywaniem usługi, to nie można skutecznie wywodzić o uzyskaniu statusu pracodawcy przez ten podmiot.

Share This Story

Get our newsletter